Tài liệu dành cho cổ đông

 

1. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

2. Thông báo và toàn bộ tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022

3. Điều lệ công ty CP Nồi Hơi VN tháng 4 năm 2021

4. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021

5. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

6. Báo cáo Ban Kiểm Soát

7. Tài liệu Đại Hội 2021

8. Thông báo tập hợp giấy ủy quyền – Tập hợp GUQ

9. Quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông năm 2021 – Chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2021